1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Diyetsiz zayıflamanın 13 kuralı

 1. #1
  Administrator ksu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2013
  Yer
  Trakya
  Mesajlar
  3.748
  Konular
  3714

  Post Diyetsiz zayıflamanın 13 kuralı

  alıntıdır


  Za*yıf*la*ma uzun so*luk*lu bir ma*ra*ton. Bu sü*reç*te ki*şi*lik ya*pı*sın*dan psi*ko*lo*ji*ye ka*dar bir di*zi fak*tör rol oy*nu*yor. An*cak faz*la zah*me*te gir*me*den sin*si sin*si si*ze ki*lo al*dı*ran alış*kan*lık*la*rı*nız*dan kur*tul*ma*nız ve is*te*di*ği*niz ki*lo*ya ulaş*ma*nız da müm*kün.

  Ha*ya*tı*nız*da ya*pa*ca*ğı*nız kü*çük de*ği*şik*lik*ler*le di*yetyap*ma*dan na*sıl za*yıf*la*ya*bi*le*ce*ği*ni*zi öğ*ren*mek is*ti*yor*sa*nız Hi*sar In*ter*con*ti*nen*tal Bes*len*me ve Di*yet Uz*ma*nı Elif Ka*ra*ca*noğ*lu*’nun 13 mad*de*lik öne*ri*le*ri*ne ku*lak ver*me*niz ye*ter*li...

  Ye*mek ye*me sü*re*ni*zi* be*li*r*le*yi*n

  20 da*ki*ka bo*yun*ca bir za*man*la*yı*cı ayar*la*yın ve ne ka*dar sü*re*de ye*mek ye*di*ği*ni*zi keş*fe*din. Bu kar*ma*şık bir di*yet pla*nı ol*ma*dan za*yıf*la*ma*nı*zı sağ*la*ya*cak iyi alış*kan*lık*lar*dan bi*ri*dir. Böy*le*ce her lok*ma*nın ta*dı*nı ala*rak ye*mek yi*ye*bi*lir*si*niz. 20 da*ki*ka*lık bir sü*re*ye ya*ya*rak ye*di*ği*niz kü*çük por*si*yon*lar*da*ki yi*ye*cek*ler, hem ye*mek*ten ke*yif al*ma*nı*zı sağ*lar hem de vü*cu*du*nu*zun doy*gun*luk hor*mon*la*rı*nı te*tik*ler.

  DAHA ÇOK UYKU DAHA AZ KiLO DEMEK OLABiLiR

  Mic*hi*gan Üni*ver*si*te*si*’n*de ya*pı*lan bir araş*tır*ma*ya gö*re gün*lük uy*ku sü*re*ni*zi bir sa*at ar*tır*dı*ğı*nız*da (ge*ce*le*ri da*ha er*ken uyu*du*ğu*nuz*da) ki*şi*den ki*şi*ye de*ğiş*se de bir yıl*da yak*la*şık 14 ki*lo ve*re*bi*lir*si*niz. Ta*bi*i bu*nu yan*lış ara atış*tır*ma*lar*dan ka*çı*na*rak ya*pa*bi*lir*si*niz.

  EVDE YEMEYi TERCiH EDiN

  Haf*ta*nın en az beş gü*nü ev*de ye*mek yer*se*niz da*ha ko*lay ka*lo*ri kay*be*de*bi*lir*si*niz. Zor ge*li*yor di*yen*ler*den*se*niz ön*ce*den doğ*ran*mış yağ*sız sı*ğır eti, ma*rul, kon*ser*ve fa*sul*ye, so*mon gi*bi işi*ni*zi hız*lan*dı*ran gı*da*la*rı kul*la*na*rak hem da*ha ça*buk ye*mek ya*pa*bi*lir hem de da*ha az ka*lo*ri al*mış olur*su*nuz.

  DAHA AZ ET TÜKETiN

  Ve*je*tar*yen ye*mek ye*me za*yıf*la*ma alış*kan*lı*ğı*nı da be*ra*be*rin*de ge*ti*rir. Ve*je*tar*yen*ler, et yi*yen*le*re gö*re da*ha az ka*lo*ri alır*lar. Bu*nun çe*şit*li ne*den*le*ri ol*mak*la bir*lik*te, bak*la*gil*ler önem*li bir rol oy*na*ya*bi*lir. Mer*ci*mek çor*ba*sı ve di*ğer lez*zet*li bak*la*gil te*mel*li gı*da*lar sa*de*ce lif ile do*lu*dur.

  Faz*la*dan 100 ka*lo*ri yıl*da 10 ki*lo

  Her gün 100 ka*lo*ri faz*la*dan ya*ka*rak bir yıl için*de 10 ki*lo ve*re*bi*le*ce*ği*ni*zi bi*li*yor muy*du*nuz? Bu*nun için her gün 20 da*ki*ka yü*rü*yün. Yü*rü*me*ye vak*tim yok di*yor*sa*nız 30 da*ki*ka evi*ni*zi te*miz*le*yin.

  Çor*ba*ya sof*ra*nız*da yer açın

  Mö*nü*nü*ze yağ ve ka*lo*ri ora*nı yük*sek olan kre*ma*lı çor*ba*lar ha*riç mut*la*ka çor*ba ek*le*yin. Böy*le*ce da*ha az ka*lo*ri alır*sı*nız. Çor*bay*la baş*la*yan bir ye*mek*te doy*gun*luk his*si da*ha hız*lı olu*şa*ca*ğın*dan iş*ta*hı*nız aza*lır. Çor*ba*nın ar*dın*dan seb*ze ağır*lık*lı bir ye*me*ği ter*cih edin.

  Tahılları daha fazla tüketin

  Kah*ve*ren*gi pi*rinç, ar*pa, yu*laf, buğ*day ve tam buğ*day gi*bi ke*pek*li ta*hıl*lar da fark et*me*den ki*lo ver*me*ni*ze yar*dım*cı olur. Da*ha dü*şük ka*lo*ri alır*ken ko*les*te*ro*lü*nü*zü de sağ*lık*lı dü*zey*de tu*ta*bi*lir*si*niz.

  Ula*şı*la*bi*lir he*def*ler ko*yun

  Es*ki bir fa*vo*ri el*bi*se, etek ya da pan*to*lo*nu*nu*zu her gün gö*re*bi*le*ce*ği*niz bir ye*re asın ve ödü*lü*nüz ye*ni*den o kı*ya*fet*le*ri gi*ye*bil*mek ol*sun.

  Ekmeği azaltın

  Kah*val*tı ya da öğ*len ye*me*ğin*de ye*di*ği*niz sand*vi*çin bir di*li*mi*ni azal*ta*rak; ay*rı*ca içi*ne do*ma*tes di*lim*le*ri, köz*len*miş bi*ber ve*ya ke*çi pey*ni*ri ko*ya*rak da*ha az ka*lo*ri ala*bi*lir*si*niz.

  Güçlü naneli sakız çiğneyin

  Çok sık acı*kı*yor ve atış*tır*mak is*ti*yor*sa*nız şe*ker*siz na*ne aro*ma*lı bir sa*kız çiğ*ne*ye*rek bu is*te*ği*ni*zi ha*fif*le*te*bi*lir*si*niz.

  Yemek tabaklarını küçültün

  Oto*ma*tik ola*rak da*ha az ye*mek ye*mek için ye*mek ta*bak*la*rı*nı*zı kü*çül*tün. Böy*le*ce fark et*me*den gün*de 200 ka*lo*ri*den, yıl*da ise yak*la*şık 10 ki*lo*dan kur*tu*la*bi*lir*si*niz.

  Şekeri kesin

  Şekerli ürünlerden uzak durarak fark etmeden 1 yılda yaklaşık 5 kilo verebilirsiniz

  Yemek masasının keyfini çıkarın

  Yemek sofrasının aralıksız yemek yemek yerine sohbet ederek yemeğin tadını çıkarabileceğiniz bir alan olduğunu unutmayın.Ancak sofrada kalacağınız süreyi de çok uzatmayın

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Diyetsiz zayıflamanın 13 kuralı


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •